آدم چند اولویتی یا آدم بی اولویتی هیچ فرقی نداره.

مکان شما:
رفتن به بالا